Woordenlijst

Hieronder vindt u een lijst met technische termen die door de overnamespecialisten regelmatig worden gebruikt in het kader van een bedrijfsovername.

Vele termen kennen hun oorsprong uit het Engels, zodat een echte vertaling naar het Nederlands niet beschikbaar is.

In deze overeenkomst verbindt de koper zich ertoe om de informatie die hem wordt verstrekt niet te verspreiden in de markt

(Klanten + voorraden + KT activa) – (Leveranciers + KT passiva verplichtingen)

De waarde van een onderneming, berekend op basis van de eigen middelen.

Netto resultaat (laatste lijn van de resultatenrekening)

Physieke personen die hun vermogen investeren in ondernemingen tijdens de startup fase of de ontwikkelingsfase. Naast hun financiële inbreng stellen zij ook hun kennis ter beschikking van de ondernemer.

Een beschrijving van de verdere evolutie van de onderneming gedurende een termijn van 3 tot 5 jaar, met gedetailleerde commentaar over de commerciële aspecten, de concurrentie, de producten, technieken, productiemiddelen, investeringen, personeel, informatica, financiers, …

Bedrag van de eigen middelen waarover de onderneming beschikt.

Initiële storting van kapitaal, voorafgaandelijk aan het ter beschikking stellen van risicokapitaal, en bestemd voor startende ondernemingen. Deze storting gebeurt voornamelijk door natuurlijke personen (de business angels).

De waarde van de onderneming, berekend op basis van de vermendivuldiging tussen de beurswaarde van een aandeel (genoteerd op de beurs) en het aantal aandelen in omloop.

De storting van kapitaal in het eigen vermogen van een onderneming die niet beursgenoteerd is, en ter waarborg van het « seed capital »

Finale fase bij een overname transactie, bestaande uit de onderteking van de verkoopsovereenkomst door alle betrokken partijen.

Het geheel aan regels die de werking organiseren van een Ondernemingsraad, en de eraan verbonden verplichtingen en verantwoordelijkheden met als doel het bereiken van deugdelijk bestuur.

Het geheel aan informatie en documenten over de overdracht van een onderneming, die in een daartoe bestemde ruimte worden ter beschikking gesteld van de potentiële overnemer, die deze onder strikte voorwaarden (bv met of zonder het recht om kopiën te nemen) kan consulteren. Deze situatie wordt vaak aangewend wanneer het aangewezen is om de geinteresseerde partij niet fysiek op de zetel van de vennootschap te laten komen (bv concurrent, …)

Het geheel aan controlemechanismen die de overnemer toelaat om zijn oordeel over de onderneming te controleren op basis van vooraf afgesproken onderzoeken.

Europese aandelenbeurs, gespecialiseerd in groeibedrijven, opgericht in 1996.

Earning before interest and taxes. Exploitatiewinst voor intrest en belastingen.

Earning before interest, taxes, amortisation and depreciation. Exploitatiewinst voor intrest, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen.

Multiplicatoreffect op de rentabiliteit van de onderneming door de aanwending van externe financieringen.

Bepaling in de overeenkomst waarbij de overnemer zich ertoe verbindt om een bedrag te betalen additioneel aan de koopsom, op voorwaarde dat bepaalde doelstellingen worden bereikt.

Methodoe die de waardecreatie meet door de gemiddelde kapitaalkost af te trekken van de exploitatiewinst.

De waarborg die de overlater verstrekt aan de overnemer op het vlak van de eigen middelen.

Een onderneming met als hoofdactiviteit het aanhouden van deelnemingen in andere ondernemingen.

Het concept dat eruit bestaat dat de jaarrekeningen van de onderneming een juist en eerlijk beeld dient weer te geven van de situatie.

Onafhankelijke derde (vennootschap of natuurlijk persoon) die optreedt als adviseur bij de onderhandelingen (bv bij overname, beursintroductie, …)

Pensioenfonds, verzekeringsfonds, investeringsmaatschappij.

Deze brief wordt door de overnemer gericht aan de overlater, waarin hij de modaliteiten meedeelt en de voorwaarden waaronder hij de overname wenst uit te oefenen.

De manier waarop de markt vraag en aanbod doet schommelen.

Een document dat vergelijkbaar is met een prospectus, en die de gewenste transactie beschrijft.

Amerikaanse aandelenbeurs voor groeibedrijven, en die de voorloper was van de Nieuwe Markt en EASDAQ.

Netto inkomen

Net income after tax. Netto inkomen na belastingen

Aandelenmarkt in Europea die jonge technologiebedrijven of groeibedrijven noteert.

New York Stock Exchange.

Een contract dat de relatie beschrijft tussen de verschillende aandeelhouders of groepen van aandeelhouders van een onderneming.

Multiplicator van het netto resultaat om zo de waarde van de onderneming te berekenenen.

De periode vóór de closing, waarbij alle betrokken partijen en hun adviseurs informatie uitwisselen om zo te bepalen welke documenten tijdens de closing zullen worden ondertekend.

Het geheel aan regels die de boekhoudkundige verwerking voorschrijven : Getrouwheidsbeeld – waardering van de gebouwen – waarderingsmethodes van de voorraden – voorzichtigheidsprincipe – historische kost – …

Rendementsberekening : EBIT/ aangewend kapitaal (netto MVA . WC)

Het bezoek aan investeerders om de interesse te bekomen teneinde te investeren in hun onderneming of project.

Rendementsberekening op het eigen vermogen. Netto resultaat/eigen vermogen.

Samenvatting van het business plan, in de vorm van een powerpoint presentatie, en die een voordracht begeleidt van een 15tal minuten.

Jonge onderneming met een groot groeipotentieel.

De meerprijs die de overnemer betaalt op de boekwaarde.

Intentieverklaring, memorandum of understanding.

De verdeling van het kapitaal bij intrede van nieuwe investeerders.

Boekhoudkundige normen uit de VS

Risicokapitaal

Aucun commentaire jusqu'à présent.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Actoria International is a firm specializing in the transfer of business (company, SME, pmi ...) in France, Belgium, Luxembourg, Monaco, Switzerland, Spain, Italy, Great Britain, Quebec on sales of SMEs, sales industries, mergers and acquisitions advice for the transmission of a French company. If you're wondering "how to sell my business and quickly find a buyer" then contact Actoria international.

mergers acquisitions Switzerland ; mergers acquisitions in Luxembourg ; mergers acquisitions in Belgium ; mergers acquisitions in Morocco ; mergers acquisitions in Morocco SMEs Switzerland ; sale in Luxembourg SMEs; sale SMEs in Belgium; sale SMEs in Morocco; sell a business Swiss ; sell a company in Luxembourg ; sell a company in Belgium ; sell a company in France