Deontologie

ACTORIA International heeft als hoofdbekommernis het behartigen van de belangen van de klant.

In dit kader verbinden wij ons ertoe om:

– alle middelen en energie ter beschikking te stellen van de klant om de opdracht tot een goed einde te brengen
– over een adequate verzekering BA te beschikken en een financi√ęle waarborg voor de uitvoering van het beroep
Рalle communicatie op een correcte wijze te voeren, de wettelijke informatie aangepast uit te wisselen volgens de interne regels van Actoria international
Рde besluiten, adviezen en raadgevingen die voortkomen uit de analyse van de opgevraagde informatie aan de klant over te maken volgens de interne regels van Actoria international
– zich te schikken naar alle van toepassing zijnde reglementeringen bij de uitoefening van de activiteit
– de terminologie te gebruiken die het meeste aangewezen is bij de communicatie met de klant

Iedere medewerker van Actoria international, oefent zijn taak uit met inachtname van de zorg en de kennis die noodzakelijk is, om zo de belangen van de klant het beste te behartigen.
In dit kader onderhoudt hij zijn expertise, en breidt deze verder uit via interne opleidingen die Actoria international op regelmatige basis inricht.

Hij schikt zich tevens naar de regels van Actoria international om een goede werking te waarborgen.
Deze regels leggen hem ondere andere op om minstens éénmaal per jaar een opleiding te volgen die door Actoria wordt ingericht, evenals diverse andere cycli die plaatsvinden meermaals per jaar, en die in overeenstemming zijn met de modules en voorwaarden die Actoria international oplegt.

Iedere medewerker van Actoria international ziet er bovendien op toe dat diens medewerkers eveneens voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden en competenties.

Iedere medewerker van Actoria international stellt alle middelen ter beschikking om de opdracht tot een goed einde te brengen, en waakt erover dat hij over voldoende middelen beschikt en deze ook volledig inzet om het beste resultaat te behalen.

Hij moet boven alles in staat zijn om:

– de beschikking te hebben over een kantoor dat hem toelaat zijn beroep correct uit te oefenen, en volledige discretie waarborgen aan de klant
– de informatie veilig en confidentieel te bewaren

Iedere medewerker van Actoria international voert zijn taken uit op een volledig onafhankelijke manier.

In dit kader verbindt hij zich ertoe om steeds loyaal op te treden in het belang van de klant.

Hij verbindt zicht er eveneens toe om alle duidelijkheid te verschaffen omtrent de vergoedingen die worden toegepast, en deze ook vanaf de eerste afspraak reeds kenbaar te maken.

Elke medewerker van Actoria international respecteert de geheimhouding van de hem meegedeelde informatie, en onthoudt er zich van om deze informatie aan te wenden voorprivédoeleinden.

Iedere medewerker draagt het beroepsgeheim hoog in het vaandel, en verbindt zich ertoe dit ten allen tijde aan te wenden behalve wanneer het Gerecht hem vraagt van deze regel af te wijken.

Tenslotte verbindt hij zich ertoe om alle organisatorische schikkingen te treffen zodat de confidentiele informatie die hij verkrijgt nooit zijn kantoor verlaat.

Iedere medewerker van Actoria international verbindt zich ertoe om interprofessionele relaties op te bouwen en te onderhouden die ten gunste komen van de de opdrachten die hij uitvoert.

Iedere opdracht die in dit kader wordt uitgevoerd, moet het voorwerp uitmaken van de interne code van Actoria international.

Iedere mederwerker van ACTORIA International is gehouden de regels en wettelijke procedures na te leven inzake de strijd tegen de witwaspraktijken en het terrorisme.

Hij dient deze regels nauwgezet te volgen, maar is tevens verplicht om aan de overheid iedere verdachte transactie over te maken waarvan hij van oordeel is dat deze verband houdt met voormelde praktijken.

Iedere medewerker van Actoria international verbindt zich ertoe om ten allen tijde een uitgesproken eerlijkheid aan de dag te leggen, evenals een professionele integriteit.

Aucun commentaire jusqu'à présent.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Actoria International is a firm specializing in the transfer of business (company, SME, pmi ...) in France, Belgium, Luxembourg, Monaco, Switzerland, Spain, Italy, Great Britain, Quebec on sales of SMEs, sales industries, mergers and acquisitions advice for the transmission of a French company. If you're wondering "how to sell my business and quickly find a buyer" then contact Actoria international.

mergers acquisitions Switzerland ; mergers acquisitions in Luxembourg ; mergers acquisitions in Belgium ; mergers acquisitions in Morocco ; mergers acquisitions in Morocco SMEs Switzerland ; sale in Luxembourg SMEs; sale SMEs in Belgium; sale SMEs in Morocco; sell a business Swiss ; sell a company in Luxembourg ; sell a company in Belgium ; sell a company in France